• 074 307 100-1
  • จ. - ศ. 8.00 - 16.00 น.
  • ฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง

รพช.ที่มีคุณภาพ

ประชาชนมีส่วนร่วม

เจ้าหน้าที่มีความสุข

โทรด่วน : 074 377 100-1

Category Archives: ความโปร่งใส่ขององค์กร

หน่วยงานมีรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีของหน่วยงาน และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีของหน่วยงาน(EB18)

รายงานผลการกำกับติดตามแผนปฏิบัติการการป้องกัน ปราบปรามทุจริตประพฤติมิชอบฯ

รายงานผลกำกับติดตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปีงบประมาณ 2564(รอบ12เดือน)

EB18แบบฟอร์ม2

EB18แบบฟอร์ม3

รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการ รอบ 6 เดือน(18.1.1)

รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามข้อกำหนดของคู่มือการขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมของหน่วยงานฯ(18.2.1)

ผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานฯ(18.1.2)(18.2.2)

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลสะบ้าย้อย(18.1.3)(18.2.3)

รายงานผลการกำกับติดตาม การดำเนินงานตามข้อกำหนดของคู่มือการขับเคลื่อนชมรม จริยธรรมของหน่วยงาน รอบ ๑๒ เดือน

ภาพกิจกรรม

เผยแพรโครงการโรงพยาบาลสะบ้าย้อย โรงพยาบาลคุณภาพ คู่คุณธรรม กิจกรรม รวมพลัง ขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม

หน่วยงานมีข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน(EB11)

รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของหน่วยงาน

รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน พร้อมระบุปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข(11.2)

รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ พร้อมระบุปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข(11.3)

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลสะบ้าย้อย(11.5)

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563

รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

หน่วยงานมีแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน และช่องทางการร้องเรียน(EB10)

หน่วยงานมีการรายงานการประเมินและเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการ(EB8)

หน่วยงานมีการสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563(EB5)

บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน(5.1)

แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ไตรมาสที่ 2 เดือน มกราคม ถึง มีนาคม(5.2)

แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน(5.3)

แบบ สขร. มีนาคม 2564

แบบ สขร.เมษายนน 2564

แบบ สขร. พฤษภาคม 2564

แบบ สขร. มิถุนายน 2564

แบบ สขร. กรกฎาคม 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำเดือน ตุลาคม 2563 (แบบสขร.1)

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำเดือน ตุลาคม 2563 (แบบสขร.1)(1)

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2563(2)

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลสะบ้าย้อย(3)

การดำเนินงานโครงการและดำเนินกิจกรรมในโครงการ ประจำปี 2563

การดำเนินงานโครงการและดำเนินกิจกรรมในโครงการ ประจำปี 2563 (เพิ่มเติม)

รายงานผลการดำเนินงานโครงการ ปีงบประมาณ 2563

 

ระบุคำที่ต้องการค้นหา ?