• 074 307 100-1
  • จ. - ศ. 8.00 - 16.00 น.
  • ฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง

รพช.ที่มีคุณภาพ

ประชาชนมีส่วนร่วม

เจ้าหน้าที่มีความสุข

โทรด่วน : 074 377 100-1

Category Archives: จัดซื้อจัดจ้าง

หน่วยงานมีข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน(EB11)

รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของหน่วยงาน

รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน พร้อมระบุปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข(11.2)

รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ พร้อมระบุปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข(11.3)

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลสะบ้าย้อย(11.5)

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563

รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

หน่วยงานมีแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน และช่องทางการร้องเรียน(EB10)

หน่วยงานมีการรายงานการประเมินและเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการ(EB8)

หน่วยงานมีการสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563(EB5)

บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน(5.1)

แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ไตรมาสที่ 2 เดือน มกราคม ถึง มีนาคม(5.2)

แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน(5.3)

แบบ สขร. มีนาคม 2564

แบบ สขร.เมษายนน 2564

แบบ สขร. พฤษภาคม 2564

แบบ สขร. มิถุนายน 2564

แบบ สขร. กรกฎาคม 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำเดือน ตุลาคม 2563 (แบบสขร.1)

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำเดือน ตุลาคม 2563 (แบบสขร.1)(1)

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2563(2)

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลสะบ้าย้อย(3)

การดำเนินงานโครงการและดำเนินกิจกรรมในโครงการ ประจำปี 2563

การดำเนินงานโครงการและดำเนินกิจกรรมในโครงการ ประจำปี 2563 (เพิ่มเติม)

รายงานผลการดำเนินงานโครงการ ปีงบประมาณ 2563

 

หน่วยงานมีมาตรการ และวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563(EB4)

หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน(2.1)(2.2)

รายงานผลงบดำเนินงาน 6 เดือน(4.2.(2))

รายงานผลการดำเนิน งบค่าเสื่อม 2564

รายงานผลการดำเนิน งบลงทุน 2564

แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน(2.3)

ชุดใบสำคัญการเบิกจ่ายเดือน เมษายน 2564

ชุดใบสำคัญการเบิกจ่ายเดือน พฤษภาคม 2564

ชุดใบสำคัญการเบิกจ่ายเดือน มิถุนายน 2564(1)

ชุดใบสำคัญการเบิกจ่ายเดือน มิถุนายน 2564(2)

ชุดใบสำคัญการเบิกจ่ายเดือน กรกฎาคม 2564(1)

ชุดใบสำคัญการเบิกจ่ายเดือน กรกฎาคม 2564(2)

แสดงหลักฐานชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564(3.3)

ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย เดือนมกราคม 2564 – มีนาคม 2564(4.3.3(1))

ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย เดือนมกราคม 2564 – มีนาคม 2564(4.3.3(2))

ไตรมาสที่ 2 ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย เดือนมกราคม 2564 – มีนาคม 2564(3.4)

แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบปิด – ปลด ประกาศเผยแพร่ข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง(1.4)

บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน(1.1)

หนังสือจัดสรรงบประมาณและแผนจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564(1.2)(1.3)

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลสะบ้าย้อย(1.5)

รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2564

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564(2.1)

ขอความเห็นชอบแผนการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564(2.2)(1.2)

รายงานผลการดำเนินการแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564(2.2)

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพี่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง(3.1)

แนวทางปฏิบ้ติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560 และแบบแสดงความบริสุทริ้ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน(3.2)

ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าวัสดุงานบ้านงๅนครัว(3.3)(2)

ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าครุภัณฑ์(3.3)

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลสะบ้าย้อย(3.4)

แบบ สขร1

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2563 (แบบ สขร.1)

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2563 (แบบ สฃร. 1)

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2562

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2562

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน 4 พฤศจิกายน 2562

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน 3 ธันวาคม 2562

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2562 – กุมภาพันธ์ 2563 (แบบ สขร. ๑)

ระบุคำที่ต้องการค้นหา ?