• 074 307 100-1
 • จ. - ศ. 8.00 - 16.00 น.
 • ฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง

รพช.ที่มีคุณภาพ

ประชาชนมีส่วนร่วม

เจ้าหน้าที่มีความสุข

โทรด่วน : 074 377 100-1

กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์

กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์

วิสัยทัศน์

เราจะเป็นห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ที่มีระบบประกันคุณภาพได้มาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์และมาตรฐานสากลภายในปี2565

พันธกิจ

ให้บริการตรวจวิเคราะห์สิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการอย่างมีคุณภาพมาตรฐาน ถูกต้อง แม่นยำ รวดเร็ว ปลอดภัย และพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

เป้าหมาย

 1. ผู้รับบริการได้รับผลการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐาน ถูกต้อง แม่นยำ และรวดเร็
 2. ผู้รับบริการได้รับผลการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการภายในระยะเวลาที่กำหนด
 3. เจ้าหน้าที่มีความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
 4. ผู้รับบริการพึงพอใจ

ขอบข่ายงานบริการ

 1. งานตรวจทางโลหิตวิทยาคลินิก (Clinical Hematology)เป็นงานตรวจวิเคราะห์ความผิดปกติของเม็ดเลือดขาว เม็ดเลือดแดงและเกร็ดเลือด ทั้งปริมาณและรูปร่างรวมทั้งองค์ประกอบทางเคมี
 2. งานตรวจทางจุลทรรศน์ศาสตร์คลินิก (ClinicalMicroscopy)เป็นงานตรวจวิเคราะห์เพื่อค้นหาความผิดปกติจากเลือด ปัสสาวะอุจจาระและน้ำอสุจิ เช่น การตรวจหาสาเหตุของโรคทางเดินปัสสาวะ การตรวจหาไข่และหนอนพยาธิ การตรวจหาเชื้อมาลาเรีย และการตรวจวิเคราะห์น้ำอสุจิ
 3. งานตรวจทางเคมีคลินิก (ClinicalChemistry)เป็นงานตรวจวิเคราะห์ปริมารสารเคมีชนิดต่างๆในร่างกายจากในเลือด ปัสสาวะ และน้ำที่เจาะจากส่วนต่างๆของร่างกาย
 4. งานตรวจทางภูมิคุ้มกันวิทยา(ClinicalImmunology)เป็นงานตรวจวิเคราะห์หาภูมิคุ้มกันที่ร่างกายสร้างขึ้นเมื่อได้รับเชื้อ เช่น ไวรัส แบคทีเรีย ปรสิต หรือเมื่อได้รับสิ่งแปลกปลอมเข้าสู่ร่างกาย
 5. งานตรวจทางจุลชีววิทยาคลินิก (ClinicalMicrobiology)เป็นงานตรวจวิเคราะห์หาชนิดของแบคทีเรีย เชื้อรา โดยการใช้กล้องจุลทรรศน์
 6. งานตรวจทางธนาคารเลือด (Blood Bank)เป็นงานตรวจวิเคราะห์หาหมู่เลือด ABO และหมู่เลือด Rh
 7. งานส่งตรวจต่อไปยังผู้รับช่วงงานที่มีคุณภาพและน่าเชื่อถือที่ผ่านการประเมินและได้ขึ้นทะเบียนไว้ ในกรณีที่ไม่สามารถตรวจวิเคราะห์เองได้

KPI

1.อัตราการประกันคุณภาพครบถ้วนและถูกต้อง
2.อัตราการรายงานผลผิดพลาด
3.อัตราการรายงานผลทันตามเวลาผู้ป่วยนอก
4.อัตราการจ่ายเลือดผิดพลาด
5.อัตราความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่
6.อัตราความพึงพอใจของผู้รับบริการ

วัตถุประสงค์คุณภาพ

เพื่อให้มั่นใจว่าการตรวจวิเคราะห์ดำเนินการภายใต้สภาวะควบคุมตามที่กำหนด
ผู้รับบริการได้รับผลการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้
ผู้รับบริการได้รับผลการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการที่รวดเร็วทันตามเวลาที่กำหนด
เพื่อความปลอดภัยในการให้บริการผู้ป่วยถูกคนถูกหมู่เลือด
เพื่อความปลอดภัยของบุคลากรภายในหน่วยงาน
ผู้รับบริการมีความพึงพอใจสูงสุด

ระบุคำที่ต้องการค้นหา ?