• 074 307 100-1
  • จ. - ศ. 8.00 - 16.00 น.
  • ฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง

รพช.ที่มีคุณภาพ

ประชาชนมีส่วนร่วม

เจ้าหน้าที่มีความสุข

โทรด่วน : 074 377 100-1

เกี่ยวกับโรงพยาบาล

About Our Hospital

เกี่ยวกับโรงพยาบาล

เกี่ยวกับเรา

โรงพยาบาลสะบ้าย้อย | Sabayoi Hospital

โรงพยาบาลสะบ้าย้อยตั้งอยู่ เลขที่ 2/17 ม.1 ต.สะบ้าย้อย อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา มีเนื้อที่ทั้งหมด 17 ไร่ เปิดดำเนินการให้บริการรักษาพยาบาลเมื่อ วันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2525 โดยเป็นโรงพยาบาลขนาด 10 เตียง และต่อมาได้ยกฐานะเป็น โรงพยาบาลชุมชน (รพช.) ขนาด 30 เตียง เมื่อเดือนมิถุนายน 2535

โรงพยาบาลสะบ้าย้อยตั้งอยู่ใน อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา อันเป็น 1 ใน 4 อำเภอ ชายแดน ของจังหวัดสงขลา ที่มีเหตุการณ์ไม่สงบเกิดขึ้น บ่อย และจัดได้ว่าเป็นพื้นที่สีแดงโดยระยะทางระหว่าง โรงพยาบาลสะบ้าย้อย กับ โรงพยาบาลศูนย์หาดใหญ่ ห่างกัน ประมาณ 110 กิโลเมตร ใช้ระยะเวลาในการ ส่งต่อผู้ป่วย ประมาณ 1 ขั่วโมง และห่างจากโรงพยาบาลสงขลา ประมาณ 100 กิโลเมตร ใช้ระยะเวลาในการ ส่งต่อผู้ป่วย ประมาณ 1 ขั่วโมง และห่างจากโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 102 กิโลเมตร ใช้ระยะเวลาในการ ส่งต่อผู้ป่วย ประมาณ 1 ขั่วโมงเช่นกัน โดยประชากรส่วนใหญ่ (70%) นับถือ ศาสนา อิสลาม และ 30% นับถือศาสนาพุทธ ส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพ เกษตรกรรม สวนยางพาราเป็นหลัก

วิสัยทัศน์ (Vision)

ประชาชนสุขภาพดี ภาคีพหุวัฒนธรรม ก้าวทันเทคโนโลยี องค์กรดีมีความสุข

พันธกิจ (Mission)

1. ให้บริการรักษา ส่งเสริม ป้องกัน ฟื้นฟูสุขภาพ แบบองค์รวมที่มีมาตรฐานและปลอดภัย

2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและภาคีเครือข่ายในการดูแลสุขภาพ

3. พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะและเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุข

4. พัฒนาคุณภาพสารสนเทศและสนับสนุนระบบบริการ

ค่านิยมร่วมขององค์กร (Core Values) : i-SBY

Information & Innovation

คิดริเริ่ม สร้างสรรค์สิ่งใหม่ นานวตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้

Service mind & Spiritual

บริการสุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์

Best practice

บุคลากรมีสมรรถนะ มีศักยภาพและผลิตผลงานเป็นที่ประจักษ์

Balanced

มีหน้าที่การงานและการดาเนินชีวิตที่สมดุล

Your Partner

ร่วมสร้างภาคีเครือข่ายให้เข้มแข็ง

เป้าประสงค์

1.ประชาชนได้รับบริการที่มีคุณภาพ

2.องค์กรแห่งความสุข

3.ประชาชนสุขภาพดี

ยุทธศาสตร์โรงพยาบาลสะบ้าย้อย ปี 2566-2570

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบบริการ (Service Plan, HA, HAIT และศูนย์เครื่องมือแพทย์)

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมบุคลากรให้มีคุณธรรมจริยธรรมและเป็นองค์กรแห่งความสุข

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ 4 มิติ โดยความร่วมมือของภาคีเครือข่ายสุขภาพ

นโยบายของผู้บริหาร

1.องค์กรมีความมั่นคงทางด้านการเงินการคลัง สามารถตรวจสอบได้

2.บุคลากรมีคุณภาพ มีศักยภาพ

3.ประชาชนมีสุขภาวะที่ดี

4.ชุมชน ภาคี เครือข่าย ร่วมจัดการสุขภาพชุมชนอย่างเข้มแข็ง

5.ดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข

6.พัฒนาโรงพยาบาลให้เป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพและส่งเสริมศักยภาพชุมชน โดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน

7.พัฒนาโรงพยาบาลตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ผู้มารับบริการ ประชาชนและบุคลากรมีสุขภาพที่ดี

8.มีการบริหารงานอย่างโปร่งใส เป็นธรรม เน้นผลสัมฤทธิ์ของงาน

9.พัฒนาระบบบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ

10.พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงพยาบาลให้ได้มาตรฐาน

11.ส่งเสริม สนับสนุน สร้างขวัญกำลังใจในการทำงานให้กับบุคลากรในทุกระดับ

12.ให้บริการสุขภาพแบบองค์รวมอย่างมีมาตรฐาน

13.เทคโนโลยีก้าวทัน

14.องค์กรแห่งความสุข

นโยบายของหน่วยงาน

โรงพยาบาลชุมชนที่มีคุณภาพ  ประชาชนสุขภาพดี ก้าวทันเทคโนโลยี  องค์กรดีมีความสุข

30

จำนวนเตียง

400

ผู้ป่วยนอก/วัน

30

ผู้ป่วยใน/วัน

7

แพทย์

ระบุคำที่ต้องการค้นหา ?