• 074 307 100-1
  • จ. - ศ. 8.00 - 16.00 น.
  • ฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง

รพช.ที่มีคุณภาพ

ประชาชนมีส่วนร่วม

เจ้าหน้าที่มีความสุข

โทรด่วน : 074 377 100-1

เกี่ยวกับโรงพยาบาล

About Our Hospital

เกี่ยวกับโรงพยาบาล

เกี่ยวกับเรา

โรงพยาบาลสะบ้าย้อย | Sabayoi Hospital

โรงพยาบาลสะบ้าย้อยตั้งอยู่ เลขที่ 2/17 ม.1 ต.สะบ้าย้อย อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา มีเนื้อที่ทั้งหมด 17 ไร่ เปิดดำเนินการให้บริการรักษาพยาบาลเมื่อ วันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2525 โดยเป็นโรงพยาบาลขนาด 10 เตียง และต่อมาได้ยกฐานะเป็น โรงพยาบาลชุมชน (รพช.) ขนาด 30 เตียง เมื่อเดือนมิถุนายน 2535

โรงพยาบาลสะบ้าย้อยตั้งอยู่ใน อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา อันเป็น 1 ใน 4 อำเภอ ชายแดน ของจังหวัดสงขลา ที่มีเหตุการณ์ไม่สงบเกิดขึ้น บ่อย และจัดได้ว่าเป็นพื้นที่สีแดงโดยระยะทางระหว่าง โรงพยาบาลสะบ้าย้อย กับ โรงพยาบาลศูนย์หาดใหญ่ ห่างกัน ประมาณ 110 กิโลเมตร ใช้ระยะเวลาในการ ส่งต่อผู้ป่วย ประมาณ 1 ขั่วโมง และห่างจากโรงพยาบาลสงขลา ประมาณ 100 กิโลเมตร ใช้ระยะเวลาในการ ส่งต่อผู้ป่วย ประมาณ 1 ขั่วโมง และห่างจากโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 102 กิโลเมตร ใช้ระยะเวลาในการ ส่งต่อผู้ป่วย ประมาณ 1 ขั่วโมงเช่นกัน โดยประชากรส่วนใหญ่ (70%) นับถือ ศาสนา อิสลาม และ 30% นับถือศาสนาพุทธ ส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพ เกษตรกรรม สวนยางพาราเป็นหลัก

วิสัยทัศน์ (Vision)

ประชาชนสุขภาพดี ภาคีร่วมใจ ก้าวไกลเทคโนโลยี เจ้าหน้าที่มีความสุข

พันธกิจ (Mission)

1. ให้บริการรักษา ส่งเสริม ป้องกัน ฟื้นฟูสุขภาพ แบบองค์รวมที่มีมาตรฐานและปลอดภัย

2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและภาคีเครือข่ายในการดูแลสุขภาพ

3. พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะและเสริมสร้างขวัญกำลังใจ

4. บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

5. ก้าวไกลทางเทคโนโลยี

หลักการทำงาน (Core Values)

1.เน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง

2.บริการด้วยใจ

3.ใช้ทีมทำงาน

4.ประสานชุมชน

5.คิดค้นนวัตกรรม

6.พัฒนาเทคโนโลยี

เป้าประสงค์

-องค์กรมีความมั่นคงทางด้านการเงินการคลัง สามารถตรวจสอบได้

-บุคลากรมีคุณภาพ มีศักยภาพ

-ประชาชนมีสุขภาวะที่ดี

-ชุมชน ภาคี เครือข่าย ร่วมจัดการสุขภาพชุมชนอย่างเข้มแข็ง

นโยบายของผู้บริหาร

1.องค์กรมีความมั่นคงทางด้านการเงินการคลัง สามารถตรวจสอบได้

2.บุคลากรมีคุณภาพ มีศักยภาพ

3.ประชาชนมีสุขภาวะที่ดี

4.ชุมชน ภาคี เครือข่าย ร่วมจัดการสุขภาพชุมชนอย่างเข้มแข็ง

5.ดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข

6.พัฒนาโรงพยาบาลให้เป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพและส่งเสริมศักยภาพชุมชน โดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน

7.พัฒนาโรงพยาบาลตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ผู้มารับบริการ ประชาชนและบุคลากรมีสุขภาพที่ดี

8.มีการบริหารงานอย่างโปร่งใส เป็นธรรม เน้นผลสัมฤทธิ์ของงาน

9.พัฒนาระบบบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ

10.พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงพยาบาลให้ได้มาตรฐาน

11.ส่งเสริม สนับสนุน สร้างขวัญกำลังใจในการทำงานให้กับบุคลากรในทุกระดับ

12.ให้บริการสุขภาพแบบองค์รวมอย่างมีมาตรฐาน

13.เทคโนโลยีก้าวไกล

นโยบายของหน่วยงาน

โรงพยาบาลชุมชนที่มีคุณภาพ  ประชาชนมีส่วนร่วม  เจ้าหน้าที่มีความสุข

 

30

จำนวนเตียง

400

ผู้ป่วยนอก/วัน

30

ผู้ป่วยใน/วัน

7

แพทย์

ระบุคำที่ต้องการค้นหา ?