• 074 307 100-1
  • จ. - ศ. 8.00 - 16.00 น.
  • ฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง

รพช.ที่มีคุณภาพ

ประชาชนมีส่วนร่วม

เจ้าหน้าที่มีความสุข

โทรด่วน : 074 377 100-1

Author Archives: IT รพ.สะบ้าย้อย

หน่วยงานมีรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีของหน่วยงาน และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีของหน่วยงาน(EB18)

รายงานผลการกำกับติดตามแผนปฏิบัติการการป้องกัน ปราบปรามทุจริตประพฤติมิชอบฯ

รายงานผลกำกับติดตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปีงบประมาณ 2564(รอบ12เดือน)

EB18แบบฟอร์ม2

EB18แบบฟอร์ม3

รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการ รอบ 6 เดือน(18.1.1)

รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามข้อกำหนดของคู่มือการขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมของหน่วยงานฯ(18.2.1)

ผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานฯ(18.1.2)(18.2.2)

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลสะบ้าย้อย(18.1.3)(18.2.3)

รายงานผลการกำกับติดตาม การดำเนินงานตามข้อกำหนดของคู่มือการขับเคลื่อนชมรม จริยธรรมของหน่วยงาน รอบ ๑๒ เดือน

ภาพกิจกรรม

เผยแพรโครงการโรงพยาบาลสะบ้าย้อย โรงพยาบาลคุณภาพ คู่คุณธรรม กิจกรรม รวมพลัง ขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม

หน่วยงานมีข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน(EB11)

รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของหน่วยงาน

รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน พร้อมระบุปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข(11.2)

รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ พร้อมระบุปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข(11.3)

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลสะบ้าย้อย(11.5)

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563

รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

หน่วยงานมีแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน และช่องทางการร้องเรียน(EB10)

หน่วยงานมีการรายงานการประเมินและเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการ(EB8)

ระบุคำที่ต้องการค้นหา ?