• 074 307 100-1
  • จ. - ศ. 8.00 - 16.00 น.
  • ฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง

รพช.ที่มีคุณภาพ

ประชาชนมีส่วนร่วม

เจ้าหน้าที่มีความสุข

โทรด่วน : 074 377 100-1

ดาวน์โหลดเอกสารการเงิน

***เอกสารการเงินหน้าเดียว***

ใบขอรับค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในหน่วยบริการฯ-ฉบับ-10

ใบขอรับค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในหน่วยบริการฯ-ฉบับ-11

ใบขอรับค่าตอบแทนไม่ทำเวช

ใบคำขอหนังสือรับรองเงินเดือน

ใบขอรับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์และเภสัชกร

ใบสำคัญรับเงินสำหรับวิทยากร

ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

หนังสือยินยอมให้หักเงินเดือน

***เอกสารการเงินหน้าหลัง***

สัญญาการยืมเงิน

ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร

ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล

ระบุคำที่ต้องการค้นหา ?