• 074 307 100-1
  • จ. - ศ. 8.00 - 16.00 น.
  • ฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง

รพช.ที่มีคุณภาพ

ประชาชนมีส่วนร่วม

เจ้าหน้าที่มีความสุข

โทรด่วน : 074 377 100-1

เกี่ยวกับโรงพยาบาล

About Our Hospital

เกี่ยวกับโรงพยาบาล

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

เกี่ยวกับเรา

โรงพยาบาลสะบ้าย้อย | Sabayoi Hospital

โรงพยาบาลสะบ้าย้อยตั้งอยู่ เลขที่ 2/17 ม.1 ต.สะบ้าย้อย อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา มีเนื้อที่ทั้งหมด 17 ไร่ เปิดดำเนินการให้บริการรักษาพยาบาลเมื่อ วันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2525 โดยเป็นโรงพยาบาลขนาด 10 เตียง และต่อมาได้ยกฐานะเป็น โรงพยาบาลชุมชน (รพช.) ขนาด 30 เตียง เมื่อเดือนมิถุนายน 2535

โรงพยาบาลสะบ้าย้อยตั้งอยู่ใน อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา อันเป็น 1 ใน 4 อำเภอ ชายแดน ของจังหวัดสงขลา ที่มีเหตุการณ์ไม่สงบเกิดขึ้น บ่อย และจัดได้ว่าเป็นพื้นที่สีแดงโดยระยะทางระหว่าง โรงพยาบาลสะบ้าย้อย กับ โรงพยาบาลศูนย์หาดใหญ่ ห่างกัน ประมาณ 110 กิโลเมตร ใช้ระยะเวลาในการ ส่งต่อผู้ป่วย ประมาณ 1 ขั่วโมง และห่างจากโรงพยาบาลสงขลา ประมาณ 100 กิโลเมตร ใช้ระยะเวลาในการ ส่งต่อผู้ป่วย ประมาณ 1 ขั่วโมง และห่างจากโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 102 กิโลเมตร ใช้ระยะเวลาในการ ส่งต่อผู้ป่วย ประมาณ 1 ขั่วโมงเช่นกัน โดยประชากรส่วนใหญ่ (70%) นับถือ ศาสนา อิสลาม และ 30% นับถือศาสนาพุทธ ส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพ เกษตรกรรม สวนยางพาราเป็นหลัก

วิสัยทัศน์ (Vision)

ประชาชนสุขภาพดี ภาคีพหุวัฒนธรรม ก้าวทันเทคโนโลยี องค์กรดีมีความสุข

พันธกิจ (Mission)

  1. ให้บริการรักษา ส่งเสริม ป้องกัน ฟื้นฟูสุขภาพ แบบองค์รวมที่มีมาตรฐานและปลอดภัย
  2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและภาคีเครือข่ายในการดูแลสุขภาพ
  3. พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะและเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุข
  4. พัฒนาคุณภาพสารสนเทศและสนับสนุนระบบบริการ

หลักการทำงาน (Core Values)

ค่านิยมร่วมขององค์กร (Core Values) : i-SBY

I: Information & Innovation คิดริเริ่ม สร้างสรรค์สิ่งใหม่ นานวตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้

S: Service mind & Spiritual บริการสุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์

B: Best practice บุคลากรมีสมรรถนะ มีศักยภาพและผลิตผลงานเป็นที่ประจักษ์

Balanced มีหน้าที่การงานและการดาเนินชีวิตที่สมดุล

Y: Your Partner ร่วมสร้างภาคีเครือข่ายให้เข้มแข็ง

เป้าประสงค์

1.ประชาชนได้รับบริการที่มีคุณภาพ

2.องค์กรแห่งความสุข

3.ประชาชนสุขภาพดี

นโยบายของผู้บริหาร

1. ด้านการบริการ พัฒนาระบบบริการของโรงพยาบาลให้มีคุณภาพมาตราฐานวิชาชีพ ให้ความมั่นใจและสนองตอบความต้องการของผู้รับบริการ สนับสนุนให้มีการพัฒนาศักยภาพบุคคลากร เครื่องมือ เครื่องใช้ที่ทันสมัยและมีเทคโนโลยีการแพทย์ที่เหมาะสม จัดอาคารสถาณที่ที่เหมาะสมต่อการให้บริการมีความสะอาดปลอดภัย มีความสะดวกคล่องตัวในการเข้ารับบริการ

2. ด้านการบริหาร ใช้หลักธรรมาภิบาล สร้างเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน การบริหารที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ ความโปร่งใส ประหยัด มีคุณภาพ ภายใต้ระเบียบกฎเกณฑ์ทางราชการและมีระบบคุณธรรมในการบริหารจัดการบุคลากร

3. ด้านการเงินการคลัง เพิ่มรายรับ ลดรายจ่าย มีระบบบริหารการเงินการคลังที่มีประสิทธิภาพ

4. ด้านสังคม มุ้งเน้นความสมัครสมานสามัคคี มีจริยธรรม ส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับกิจกรรมของชุมชนหรือหน่วยงานอื่นในพื้นที่

5. ด้านภาคีเครือข่ายสุขภาพ สร้างความร่วมมือในเครือข่าย มีแนวทางในการดำเนินงานสาธารณสุข ทั้งเชิงรุก เชิงรับและในภาวะวิกฤต พัฒนาระบบการส่งต่อ การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันและควบคุมโรคที่สำคัญในพื้นที่ของเครือข่ายสุขภาพ พัฒนาระบบที่เชื่อมโยงกันได้ทั้งเครือข่าย มีระบบบริหารจัดการการเงิน การคลังและบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม

6. ด้านความมั่นคงของโรงพยาบาล เน้นระบบความปลอดภัยบริหารความเสี่ยงและการเจรจาไกล่เกลี่ย เพื่อให้เกิดความปลอดภัยทั้งผู้ให้บริการและผู้มารับบริการ มุ่งเน้นการพัฒนาพฤติกรรมบริการของบุคลากรโรงพยาบาลเพื่อลดปัญหาข้อร้องเรียนผู้ให้บริการและผูมารับบริการเกิดความพอใจ

30

จำนวนเตียง

400

ผู้ป่วยนอก/วัน

30

ผู้ป่วยใน/วัน

7

แพทย์

ระบุคำที่ต้องการค้นหา ?