• 074 307 100-1
 • จ. - ศ. 8.00 - 16.00 น.
 • ฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง

รพช.ที่มีคุณภาพ

ประชาชนมีส่วนร่วม

เจ้าหน้าที่มีความสุข

โทรด่วน : 074 377 100-1

กลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์

กลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์

วิสัยทัศน์(Vision)

โรงพยาบาลคุณภาพระดับสากล สมรรถนะสูง และทันสมัย เพื่อประชาชนสุขภาพดีด้วยตนเอง อย่างยั่งยืน ( Smart Hospital for Sustainably Healthy People )

พันธกิจ(Mission)

 • บูรณาการและระดมพลังภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน เพื่อร่วมเสริมสร้างขีดความสามารถแก่ประชาชนในการจัดการสุขภาพของชุมชน ครอบครัว และตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมสุขภาพ และวิถีสุขภาวะให้มีความเข้มแข็ง เพื่อให้ระบบสุขภาพของประชาชนสามารถจัดการตนเองได้
 • จัดบริการทางการแพทย์ระดับตติยภูมิ และพัฒนาระบบการบริการสุขภาพที่มีมาตรฐานในระดับสากล มีความเป็นเลิศทางการแพทย์ โดดเด่นทางเทคโนโลยีทางการแพทย์และความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในทุกสาขา และผสานการบริการแบบองค์รวมในการดูแลรักษา สร้างเสริมสุขภาพตามวิถีชีวิตของชุมชน
 • พัฒนาศักยภาพสถานพยาบาลในเครือข่าย ทั้งในระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิให้มีคุณภาพมาตรฐานการจัดบริการทางการแพทย์ที่มีประสิทธิภาพและไร้รอยต่อ เป็นหลักทางด้านสุขภาพให้กับชุมชน
 • ยกระดับขีดความสามารถของบุคลากรทุกระดับให้มีศักยภาพสูง และพัฒนาโรงพยาบาลสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ องค์กรนวัตกรรม พร้อมก้าวสู่การเป็นโรงพยาบาลอัจฉริยะที่มีสมรรถนะสูง มีความทันสมัย และมีระบบคุณภาพมาตรฐานในระดับสากล
 • เสริมสร้างศักยภาพทางการเงินการคลังเพื่อการพึ่งตนเอง การพัฒนาระบบการบริหารจัดการในทุกด้านของโรงพยาบาลบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล และการเติบโตด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงรวมถึงการปรับโครงสร้างพื้นฐานให้มีมาตรฐานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

บทบาทหน้าที่

 • จัดทำแผนยุทธศาสตร์ เพื่อพัฒนาระบบบริการสุขภาพ แผนปฏิบัติการ แผนการเงินการคลัง การติดตามประเมิณผล
 • รับผิดชอบในการวางแผยบริหารทางด้ารการบริการโรงพยาบาลอย่างบูรณาการ ครอบคลุมแผนด้านการเงิน แผนด้ารอัตรากำลัง และแผนด้ารงบลงทุน พร้อมทั้งการสื่อสารแผนลงสู่การปฏิบัติ และควบคุมกำกับติดตามประเมิณเป็นระยะ จัดทำรายงานเสนอผู้บริหาร

วิสัยทัศน์(Vision)

มีระบบหลักประกันสุขภาพที่ประชาชนเข้าถึงด้วยความมั่นใจ และผู้ให้บริการมีความสุข

พันธกิจ(Mission)

 • ส่งเสริมและพัฒนาให้เกิดระบบบริการสุขภาพที่มีคุณภาพมาตรฐาน ประชาชนมั่นใจและผู้ให้บริการมีความสุข
 • ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชน องค์กรประชาชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามามีบทบาทในการพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพ
 • คุ้มครองสิทธิและส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของประชาชนให้เข้าใจสิทธิและหน้าที่ในระบบหลักประกันสุขภาพ
 • บริหารเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติให้เพียงพอ และมีประสิทธิภาพ
 • สร้างระบบการบริหารจัดการองค์กรที่ได้มาตรฐาน และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

บทบาทหน้าที่

จุดมุ่งหมายของหน่วยงาน

ให้บริการเกี่ยวกับสิทธิการรักษาพยาบาลของประชาชนตามโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าเป็นแหล่งข้อมูลเรื่องสิทธิ ประโยชน์ในการรักษาพยาบาลที่ถูกต้องและทันสมัยประสานงานเพื่อให้ประชาชนได้รับบริการรักษาพยาบาลตามสิทธิที่พึงมี และรักษาผลประโยชน์ของหน่วยงานที่พึงได้

ด้านการให้บริการ

 1.  ขึ้นทะเบียนบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้าให้ครอบคลุม กรณีสิทธิว่าง เด็กแรกเกิด และผู้ที่ต้องการเปลี่ยนสถานพยาบาล
 2. ให้บริการด้านต่างๆทุกสิทธิ  ดังนี้
  • สิทธิบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า
  • โครงการเบิกจ่ายตรงของสิทธิข้าราชการ
  • สวัสดิการรักษาพยาบาลผู้ป่วยใน
  • สิทธิประกันสังคม
  • สิทธิ พรบ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535
  • สิทธิประกันอุบัติเหตุในนักเรียน
  • สิทธิแรงงานต่างด้าว
 3. รับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ เกี่ยวกับการใช้สิทธิรักษาพยาบาล
 4. ให้บริการปรึกษาเรื่องหลักประกันสุขภาพ
 5. รับขึ้นทะเบียนโครงการเบิกจ่ายตรง

ด้านการจัดทำข้อมูล

 • จัดทำข้อมูลการขึ้นทะเบียนบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า
 • จัดทำข้อมูลการเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลทุกสิทธิ
 • จัดทำข้อมูลการสมัครเข้าโครงการเบิกจ่ายตรง
 • จัดทำข้อมูลประชากร
 • จัดทำข้อมูลความครอบคลุมของทุกสิทธิ

งานเวชระเบียน

 • การบริการเวชระเบียน
 • ตรวจสอบเวชระเบียนผู้ป่วยใน ทุก 3 เดือน
 • ดำเนินการและจัดทำแนวทางการเพื่อพัฒนาระบบเวชระเบียน ทั้งเวชระเบียนผู้ป่วยใน และระบบอิเล็คทรอนิคไฟล์

ด้านการพัฒนาเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ

 • ให้การสนับสนุนเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ ด้านวิชาการความรู้ บุคลากร และอุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ
 • ประสานงานระหว่างหน่วยบริการปฐมภูมิกับหน่วยบริการแม่ข่าย

การวิเคราะห์และดูแลข้อมูลงบประมาณสิทธิบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า

 • จัดทำข้อมูลจัดสรรเงินให้กับเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ
 • จัดทำข้อมูลงบประมาณที่ได้รับโอนจากสปสช. เพื่อให้มีการบริหารจัดการงบประมาณตามเกณฑ์ที่ได้รับ
 • วิเคราะห์ข้อมูลงบประมาณที่ได้รับมาปรับปรุงพัฒนางานในส่วนต่างๆ เพื่อให้มีข้อมูลครบถ้วน เพื่อให้องค์กรได้รับงบประมาณตามเกณฑ์

วิสัยทัศน์(Vision)

มุ่งเน้นระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ สร้างคุณภาพความเป็นเลิศการบริการและการบริหารจัดการ

พันธกิจ(Mission)

 • สนับสนุนและดูแลการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในงานการดูแลผู้ป่วย งานด้านธุรการ  งานบริหาร และงานบริการ
 • สนับสนุนระบบสารสนเทศที่ทันสมัย เหมาะสมและพึงพอใจ ใช้งานได้อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา
 • พัฒนาบุคลากรในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งด้าน Software และ Hardware

บทบาทหน้าที่

งานสารสนเทศทางการแพทย์

 • งานระบบศูนย์คอมพิวเตอร์
 • งานระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทั้งหมดของโรงพยาบาล
 • งานการสนับสนุนการจัดหา ติดตั้ง  เชื่อมโยง  ซ่อมบำรุงระบบสารสนเทศของโรงพยาบาลด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม ใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง
 • งานฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ให้มีทักษะเหมาะสมกับงาน และพัฒนาคุณภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในโรงพยาบาล

บทบาทหน้าที่และเป้าหมาย

 • งานระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นหน่วยงานสนับสนุน ตั้งขึ้นมาเพื่อทำหน้าที่ดูแลการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในงานการดูแลผู้ป่วย  งานด้านธุรการ  งานบริหาร และงานบริการ
 • พัฒนาบุคลากรในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีเป้าหมายในการตอบสนองความต้องการของหน่วยงานในโรงพยาบาลทั้งด้าน Software และ Hardware
 • ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ให้มีความพร้อมในการใช้งานตลอด 24 ชั่วโมง ผู้รับบริการได้รับการสนับสนุนระบบสารสนเทศที่ทันสมัย เหมาะสมและพึงพอใจ ใช้งานได้อย่างต่อเนื่องตลอดเวลาและประชาชนสามารถเข้าถึง

ขอบเขตการให้บริการ

 • การสนับสนุนระบบสารสนเทศ ให้บริการทางด้านงานระบบสารสนเทศ จัดการระบบฐานข้อมูลผู้ป่วย งานด้านธุรการ งานบริหาร  และพัฒนาบุคลากรในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้แก่เจ้าหน้าที่ ภายในโรงพยาบาลและหน่วยงานเครือข่ายของโรงพยาบาล จัดหา ติดตั้ง ซ่อมบำรุงโปรแกรมและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

จุดเน้น

 • สนับสนุนให้สามารถใช้ประโยชน์จากโปรแกรมมากขึ้น ตอบสนองผู้รับบริการอย่างรวดเร็ว ทันเวลา ถูกต้อง ปัจจุบัน ประชาชนสามารถเข้าถึง และพัฒนาคุณภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในโรงพยาบาลให้ก้าวหน้าต่อไป

cum soluta nobis est eligendi optio cumque nihil impedit quo minus id quod maxime placeat facere possimus, omnis voluptas assumenda est, omnis dolor repellendus

We are improving everyday

Offers a wide array of reliable lab and more medical services &Our goal is to provide a patient-centered medical home for all patients.

Our Mission

cum soluta nobis est eligendi optio cumque nihil impedit quo minus id quod maxime placeat facere possimus, omnis voluptas assumenda est, omnis dolor repellendus est eligendi optio cumque nihil impedit quo minus id quod maxime placeat facere cum soluta nobis est eligendi

 • Nemo enim ipsam voluptatem voluptas.
 • pain can procure him great pleasure.
 • repudiated and annoyances accepted.
 • expedita distinctio. Nam libero tempore.
 • The wise man always holds Nemo enim.
 • Nemo enim ipsam voluptatem voluptas.
 • pain can procure him great pleasure.
 • repudiated and annoyances accepted.
 • expedita distinctio. Nam libero tempore.
 • The wise man always holds Nemo enim.

Our Special Doctors

ระบุคำที่ต้องการค้นหา ?