• 074 307 100-1
  • จ. - ศ. 8.00 - 16.00 น.
  • ฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง

รพช.ที่มีคุณภาพ

ประชาชนมีส่วนร่วม

เจ้าหน้าที่มีความสุข

โทรด่วน : 074 377 100-1

หน่วยงานมีการสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563(EB5)

บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน(5.1)

แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ไตรมาสที่ 2 เดือน มกราคม ถึง มีนาคม(5.2)

แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน(5.3)

แบบ สขร. มีนาคม 2564

แบบ สขร.เมษายนน 2564

แบบ สขร. พฤษภาคม 2564

แบบ สขร. มิถุนายน 2564

แบบ สขร. กรกฎาคม 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำเดือน ตุลาคม 2563 (แบบสขร.1)

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำเดือน ตุลาคม 2563 (แบบสขร.1)(1)

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2563(2)

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลสะบ้าย้อย(3)

การดำเนินงานโครงการและดำเนินกิจกรรมในโครงการ ประจำปี 2563

การดำเนินงานโครงการและดำเนินกิจกรรมในโครงการ ประจำปี 2563 (เพิ่มเติม)

รายงานผลการดำเนินงานโครงการ ปีงบประมาณ 2563

 

ระบุคำที่ต้องการค้นหา ?