• 074 307 100-1
  • จ. - ศ. 8.00 - 16.00 น.
  • ฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง

รพช.ที่มีคุณภาพ

ประชาชนมีส่วนร่วม

เจ้าหน้าที่มีความสุข

โทรด่วน : 074 377 100-1

หน่วยงานมีมาตรการ และวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563(EB4)

หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน(2.1)(2.2)

รายงานผลงบดำเนินงาน 6 เดือน(4.2.(2))

รายงานผลการดำเนิน งบค่าเสื่อม 2564

รายงานผลการดำเนิน งบลงทุน 2564

แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน(2.3)

ชุดใบสำคัญการเบิกจ่ายเดือน เมษายน 2564

ชุดใบสำคัญการเบิกจ่ายเดือน พฤษภาคม 2564

ชุดใบสำคัญการเบิกจ่ายเดือน มิถุนายน 2564(1)

ชุดใบสำคัญการเบิกจ่ายเดือน มิถุนายน 2564(2)

ชุดใบสำคัญการเบิกจ่ายเดือน กรกฎาคม 2564(1)

ชุดใบสำคัญการเบิกจ่ายเดือน กรกฎาคม 2564(2)

แสดงหลักฐานชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564(3.3)

ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย เดือนมกราคม 2564 – มีนาคม 2564(4.3.3(1))

ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย เดือนมกราคม 2564 – มีนาคม 2564(4.3.3(2))

ไตรมาสที่ 2 ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย เดือนมกราคม 2564 – มีนาคม 2564(3.4)

แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบปิด – ปลด ประกาศเผยแพร่ข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง(1.4)

บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน(1.1)

หนังสือจัดสรรงบประมาณและแผนจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564(1.2)(1.3)

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลสะบ้าย้อย(1.5)

รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2564

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564(2.1)

ขอความเห็นชอบแผนการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564(2.2)(1.2)

รายงานผลการดำเนินการแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564(2.2)

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพี่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง(3.1)

แนวทางปฏิบ้ติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560 และแบบแสดงความบริสุทริ้ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน(3.2)

ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าวัสดุงานบ้านงๅนครัว(3.3)(2)

ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าครุภัณฑ์(3.3)

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลสะบ้าย้อย(3.4)

แบบ สขร1

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2563 (แบบ สขร.1)

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2563 (แบบ สฃร. 1)

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2562

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2562

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน 4 พฤศจิกายน 2562

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน 3 ธันวาคม 2562

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2562 – กุมภาพันธ์ 2563 (แบบ สขร. ๑)

ระบุคำที่ต้องการค้นหา ?