แผนที่อำเภอและที่ตั้งหน่วยบริการ

แผนที่อำเภอและที่ตั้งหน่วยบริการ

อาณาเขตติดต่อ (5 อำเภอ 2 จังหวัด 1 ประเทศ)

  • ทิศเหนือ ติดต่อ อ.เทพา

  • ทิศใต้ ติดต่อ อ.กาบัง จ.ยะลา

  • ทิศตะวันออก ติดต่อ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี อ.ยะหา จ.ยะลา

  • ทิศตะวันตก ติดต่อ อ.นาทวี จ.สงขลา ประเทศมาเลเซีย

ประกอบด้วย 9 ตำบล 42 หมู่บ้าน