About Us

ข้อมูลทั่วไป

วิสัยทัศน์ (Vision) ปี 2562 - 2564

ประชาชนสุขภาพดี ภาคีร่วมใจ ก้าวไกลเทคโนโลยี เจ้าหน้าที่มีความสุข

พันธกิจ

 1. พัฒนาเครือข่ายบริการสุขภาพให้ได้มาตรฐาน

 2. ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนและภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการจัดการด้านสุขภาพ

 3. พัฒนาระบบบริหารจัดการเครือข่ายตามหลักธรรมาภิบาล

 4. พัฒนาสุขภาพตามกลุ่มวัยแบบบูรณาการครอบคลุมทุกมิติ

 เป้าประสงค์

 1. ประชาชนสุขภาพดี

 2. ระบบบริการที่มีคุณภาพ

 3. บุคลากร เก่ง ดี มีสุข

 4. ระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ

ค่านิยมองค์กร

ตรงต่อเวลา วาจาทักทาย ทำงานเป็นทีม เรียนรู้ร่วมกัน ยึดมั่นคุณธรรม

เป้าหมาย

 1. ระบบบริหารจัดการองค์กรมีประสิทธิภาพ (มีโครงสร้าง ทีมนำ  มีการประสานงาน การติดตาม ควบคุม กำกับ ที่มีประสิทธิภาพการกระจายทรัพยากรอย่างทั่วถึง เป็นธรรม และใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพตระหนักถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม)

 2.   เครือข่ายบริการสุขภาพ มีคุณภาพ  มาตรฐาน และเชื่อมโยงเป็นหนึ่งเดียว

 3.   บุคลากรมีสมรรถนะ มีขวัญกำลังใจ มีคุณธรรม เก่ง ดี มีสุข และสร้างสรรค์งานที่มีคุณค่า ตามปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง”

 4.   ชุมชน ภาคีเครือข่าย ร่วมจัดการสุขภาพชุมชนอย่างเข้มแข็ง

 5.   ประชาชนมีพฤติกรรมที่ถูกต้องและเหมาะสม สามารถดูแลสุขภาพตนเองได้ และมีสุขภาพดี

แผนพัฒนายุทธศาสตร์

 1. ส่งเสริมป้องกันและควบคุมโรคโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน

 2. พัฒนาระบบบริการสุขภาพ

 3. พัฒนาระบบบริหารจัดการบุคลากร ด้านสุขภาพ

 4. พัฒนาระบบบริหารจัดการด้วย หลักธรรมาภิบาล