ITA2566 MOIT21 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของการปฏิบัติหน้าที่ราชการ และนโยบายที่เคารพ สิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงานและของผู้บริหาร ต่อสาธารณชน

ไตรมาส 2
1.1  บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามในประกาศเจตนารมณ์
1.2  ประกาศเจตนารมณ์
1.3  กิจกรรมประกาศประกาศเจตนารมณ์
1.4  ภาพถ่ายกิจกรรม
1.5  แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน