รณรงค์ป้องกันไข้เลืดออก

16 มิ.ย.63

ต้องเข้มข้นในเรื่อง…#3 เก็บอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อป้องกัน 3 โรคอย่างยั่งยืน
#เป็นหน้าที่ของทุกคนต้องช่วยกัน