อบรมฟื้นฟูการบันทึกข้อมูลผู้รับบริการในโปรแกรม JHCIS

            ระหว่างวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2563 เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอสะบ้าย้อยภายใต้การนำของ นายแพทย์นพฎล สุทธิพงษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสะบ้าย้อย และนายชอบ บุญช่วย สาธารณสุขอำเภอสะบ้าย้อย ได้จัดอบรมฟื้นฟูการบันทึกข้อมูลผู้รับบริการในโปรแกรม JHCIS โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ และพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านสารสนเทศ พร้อมทั้งฟื้นฟูการบันทึกข้อมูลผู้รับบริการในโปรแกรม JHCIS ณ ห้องประชุมสันกาลาคีรี ตึกอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช ชั้น 2 โรงพยาบาลสะบ้าย้อย