ตรงต่อเวลา วาจาทักทาย ทำงานเป็นทีม เรียนรู้ร่วมกัน ยึดมั่นคุณธรรม